חוזרי המפקח על הביטוח


 

בירור ויישוב תביעות (כולל לוח זמנים)

פעולות שאסור לדרוש משמאי - פרשנות

חוזר הסדר השמאים

חברת ביטוח ניקנסה על הפרת הסדר השמאים


חברת הביטוח חייבת להודיע את עמדתה

שכר טרחה

מועד תשלום פיצוי ביטוחי

שמאי חוץ אינו יכול לשמש כשמאי בקר


חובת פירוט הודעת דחיה

חברת ביטוח אינה רשאית לקזז את אגרת הרישוי

איסור קבלת תמורה או טובת הנאה מנותן שירות

יש לשלם את מלוא שכר טרחת השמאי


חברת ביטוח נקנסה על הפרת הסדר השמאים